„Mládí jako vývojová fáze mezi dětstvím a dospělostí, bylo vždy jednou z největších výzev lidstva, v jejímž jádru se nachází lidská sexualita a mezilidské vztahy“

(Michel Sidibé, výkonný ředitel, UNAIDS).

Pracovnice*íci s mládeží mohou v této vývojové fázi pomoci a přispět tím, že mladé lidi posílí jak na osobní tak na sociální rovině. Podle Národních pracovních standardů pro práci s mládeží z roku 2008 by měla práce s mládeží umožnit, aby se mladí lidé rozvíjeli celostně, nacházeli svůj hlas, vliv a místo ve společnosti a mohli tak plně využít svůj potenciál. Pouhý formální vzdělávací systém jim toto zázemí není schopen zajistit. Není náhodou, že práce s mládeží je poprvé zmíněna v Evropské strategii pro mládež na období 2019 –2027 a má svou vlastní agendu, která se zaměřuje na podporu a posílení skrz zkvalitnění, inovace a uznání hodnoty této práce. . Rozvoj kvality pracovnic*íků s mládeží úzce souvisí s rozvojem jejich kompetencí. Projekt SAVE YOUTH soustředící se na priority mládeže programu ERASMUS + zdůrazňuje význam kvality, inovace a uznání práce s mládeží. Je třeba trvale posílit postavení pracovnic*íků s mládeží, kteří se pak mohou plně soustředit na podporu a rozvoj mladých a tím pomoci bojovat se společenskými překážkami, kterým mladí lidé čelí na základě jejich pohlaví, sexuální orientace a jejich duševního zdraví, a to zejména ti na okraji společnosti.

Přehled

„Mládí jako vývojová fáze mezi dětstvím a dospělostí, bylo vždy jednou z největších výzev lidstva, v jejímž jádru se nachází lidská sexualita a mezilidské vztahy“

(Michel Sidibé, výkonný ředitel, UNAIDS).

Pracovnice*íci s mládeží mohou v této vývojové fázi pomoci a přispět tím, že mladé lidi posílí jak na osobní tak na sociální rovině. Podle Národních pracovních standardů pro práci s mládeží z roku 2008 by měla práce s mládeží umožnit, aby se mladí lidé rozvíjeli celostně, nacházeli svůj hlas, vliv a místo ve společnosti a mohli tak plně využít svůj potenciál. Pouhý formální vzdělávací systém jim toto zázemí není schopen zajistit. Není náhodou, že práce s mládeží je poprvé zmíněna v Evropské strategii pro mládež na období 2019 –2027 a má svou vlastní agendu, která se zaměřuje na podporu a posílení skrz zkvalitnění, inovace a uznání hodnoty této práce. . Rozvoj kvality pracovnic*íků s mládeží úzce souvisí s rozvojem jejich kompetencí. Projekt SAVE YOUTH soustředící se na priority mládeže programu ERASMUS + zdůrazňuje význam kvality, inovace a uznání práce s mládeží. Je třeba trvale posílit postavení pracovnic*íků s mládeží, kteří se pak mohou plně soustředit na podporu a rozvoj mladých a tím pomoci bojovat se společenskými překážkami, kterým mladí lidé čelí na základě jejich pohlaví, sexuální orientace a jejich duševního zdraví, a to zejména ti na okraji společnosti.


Cíle a záměry

SAFE YOUTH si klade za cíl umožnit pracovníkům s mládeží jednat jako „první pomoc“ pro mladé v otázkách sexuální výchovy, duševního zdraví a pohody.

Mezi cíle projektu patří:

  1. Vzdělávat a podporovat pracovnice*íky s mládeží a školitelky*e v osvojování si dovedností v oblastech sexuální výchovy, duševního zdraví, odolnosti a duševní pohody prostřednictvím rozvoje učebních zdrojů a inovativních nástrojů, které používají neformální vzdělávání.
  2. Posílit rozvoj sebeúcty a sebehodnoty cílových skupin mládeže vytvořením vizuálního online prostoru, kde budou k dispozici všechny vytvořené otevřené a gamifikované vzdělávací zdroje (učební pomůcky, vizuální vyprávění, digitální únikové hry).
  3. Zlepšit znalosti a povědomí pracovníků*ic s mládeží i mladých lidí co se týká otázek sociálního začlenění, sexuální výchovy, duševního zdraví, odolnosti a duševního zdraví (well-being) v návaznosti na evropské hodnoty prostřednictvím zmíněných vzdělávacích zdrojů a studijních pobytů, které se během projektu uskuteční.
  4. Motivovat pracovnice*íky s mládeží k tomu, aby mladé propojovali, angažovali a dodali jim odvahu potřebnou ke zpochybňování sociálních tabu a stereotypů a k vytváření inkluzivnějšího sociálního prostředí.
  5. Pomáhat praktikovat rozvoj politiky týkající se sexuální výchovy a uznání hodnoty práce s mladými na národní úrovni a na úrovni EU.

Výstupy

Learning kit

SAFE YOUTH - Výuková sada s tématy sexuální výchovy, duševního zdraví a pohody (well-being) - Navštivte zde

Cílem výukové sady SAFE YOUTH je vybavit pracovnice*íky s mládeží, vedoucí mládeže a školitelky*le základními kompetencemi, dovednostmi a informacemi ohledně sexuální výchovy, duševního zdraví a pohody. Jakmile účastnice*íci projdou moduly této výukové sady, budou schopni řešit problémy a výzvy, kterým mladí lidé ve svém sociálním prostředí čelí, a prosazovat inkluzivnější přístup v oblasti práce s mládeží.


SAFE YOUTH through an online visual language

SAFE YOUTH vizuální online jazyk - Navštivte zde

Vizuální online prostor slouží jako jednotné kontaktní místo poskytující okamžitý přístup k velkému množství informací a digitálních herních vzdělávacích zdrojů, jako jsou online moduly, vizuální příběhy, videa, únikové hry, webové stránky projektu a diskusní fórum.


Digital Escape Rooms

Digitální únikové hry - Navštivte zde

Digitální únikové hry představují výzvu a vizuálně atraktivnější a interaktivnější výukové prostředí. S využitím digitálních únikových her si mladí lidé zdokonalí své znalosti v oblastech sexuální výchovy, duševního zdraví a pohody. Zároveň posilují své komunikační schopnosti a kritické myšlení, kompetence užívání digitální zdrojů a dovednosti při řešení problémů.


From Policy to Practice Report

Od politiky ke zprávě o praxi

Vypracovaná zpráva o praxi bude výsledkem konzultací se třemi cílovými skupinami: tvůrkyněmi*ci politik,pracovníky*icemi s mládeží a mladými lidmi.

Zpráva o evropské praxi pravidel se bude skládat ze čtyř částí:

  1. Přehled projektu a hodnotné příklady z každé partnerské země
  2. Úspěchy a výzvy v oblasti práce s mládeží
  3. Doporučení pro odbornice*íky
  4. Doporučení pro tvůrkyně*ce politik

Transnational policy paper

Policy paper - Belgium

Policy paper - Cyprus

Policy paper - Czech Republic

Policy paper - Greece

Policy paper - Ireland


Partneři

motiondigital
Kmop
CARDET
Rural Hub
ecyc
Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού